La competència digital, cada dia més imprescindible en l’ocupabilitat.

L’ocupabilitat és definida pel CEDEFOP com la “combinació de factors que permeten a una persona millorar les seues perspectives de trobar ocupació, aconseguir un lloc, mantindre’l i progressar en la seua vida laboral . L’ocupabilitat d’una persona depén:

 • de les seues qualitats personals (incloent-hi el nivell dels seus coneixements i capacitats);

 • de la forma en què presente aquestes qualitats personals en el mercat de treball

 • del context ambiental i social (com ara incentius o oportunitats oferides per a actualitzar i validar coneixements i capacitats)

 • del context econòmic.”

Igualment l’OIT la definix com a “Competències i qualificacions transferibles que reforcen la capacitat de les persones per a aprofitar les oportunitats d’educació i de formació que se’ls presenten i conservar un treball decent, progressar en l’empresa o canviar d’ocupació, i adaptar-se a l’evolució de la tecnologia i de les condicions del mercat de treball.”

Curso de formación del SERVEF

                                                                                              Alumnes en un curs de formació del SERVEF

En les dos definicions així com en qualsevol altra que utilitzàrem apareix reiteradament el concepte de competència tant en un sentit més ampli (lligat a la persona) com en el sentit que més ens ocupa des del treball d’un servei públic d’ocupació, el de la competència professional.

Per això, ambdós àmbits de la competència ens porten a la coneguda Recomanació del Parlament Europeu i del Consell de 18.12.2006 sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent, definides com “aquelles que totes les persones necessiten per a la seua realització i desenvolupament personals, així com per a la ciutadania activa, la inclusió social i l’ocupació”.

Aquest marc de referència establix les huit competències clau següents:

1. Comunicació en la llengua materna

2. Comunicació en llengües estrangeres

3. Competència matemàtica i competències bàsiques en Ciència i Tecnologia

4. Competència digital

5. Aprendre a aprendre

6. Competències socials i cíviques

7. Sentit de la iniciativa i esperit d’empresa

8. Consciència i expressió culturals

Deixant clara que l’ocupabilitat necessita d’un equilibrat domini de les huit competències en aquest article ens anem a centrar en la 4a d’aquestes, la competència digital.

L’esmentada Recomanació de 2006 la definix tenint en compte que “entranya l’ús segur i crític de les tecnologies de la societat de la informació (TSI) per al treball, l’oci i la comunicació. Se sustenta en les competències bàsiques en matèria de TIC: l’ús d’ordinadors per a obtindre, avaluar, emmagatzemar, produir, presentar i intercanviar informació, i comunicar-se i participar en xarxes de col·laboració a través d’Internet.”

L’interessant document marc comú de competència digital docent, publicat en 2013, com a aportació espanyola al projecte europeu DIGCOMP definix igualment la competència digital com “l’ús creatiu, crític i segur de les tecnologies d’informació i comunicació per a assolir els objectius relacionats amb el treball, l’ocupabilitat, l’aprenentatge, el temps lliure, la inclusió i la participació en la societat.”

DIGCOMP es va proposar crear un consens a nivell europeu de descriptors de competència digital amb una aplicació més directa en la formació. Es van definir 21 competències subordinades (factors) que, entre totes aquestes, enquadrades en 5 àrees, delimiten la competència digital.

Es definixen a continuació les 5 àrees i les 21 competències obtingudes:

1.- Informació: identificar, localitzar, recuperar, emmagatzemar, organitzar i analitzar la informació digital, avaluant la seua finalitat i rellevància.

 • 1.1.- Navegació, cerca i filtratge d’informació: buscar informació en xarxa i accedir a aquesta, expressar de manera organitzada les necessitats d’informació, trobar informació rellevant, seleccionar recursos de forma eficaç, gestionar distintes fonts d’informació, crear estratègies personals d’informació.
 • 1.2.- Avaluació d’informació: reunir, processar, comprendre i avaluar informació de forma crítica.
 • 1.3.- Emmagatzematge i recuperació d’informació: gestionar i emmagatzemar informació i continguts per a facilitar la seua recuperació, organitzar informació i dades.

2.- Comunicació: comunicar en entorns digitals, compartir recursos a través de ferramentes en línia, connectar i col·laborar amb altres a través de ferramentes digitals, interactuar i participar en comunitats i xarxes; consciència intercultural.

 • 2.1.- Interacció per mitjà de noves tecnologies: interaccionar per mitjà de diversos dispositius i aplicacions digitals, entendre com es distribuïx, presenta i gestiona la comunicació digital, comprendre l’ús adequat de les distintes formes de comunicació a través de mitjans digitals, contemplar diferents formats de comunicació, adaptar estratègies i modes de comunicació a destinataris específics.
 • 2.2.- Compartir informació i continguts: compartir la ubicació de la informació i dels continguts trobats, estar disposat i ser capaç de compartir coneixement, continguts i recursos, actuar com a intermediari, ser proactiu en la difusió de notícies, continguts i recursos, conéixer les pràctiques de citació i referències i integrar nova informació en el conjunt de coneixements existents.
 • 2.3.- Participació ciutadana en línia: implicar-se amb la societat per mitjà de la participació en línia, buscar oportunitats tecnològiques per a l’apoderament i l’autodesenvolupament quant a tecnologies i als entorns digitals, ser conscient del potencial de la tecnologia per a la participació ciutadana.
 • 2.4.- Col·laboració per mitjà de canals digitals: utilitzar tecnologies i mitjans per al treball en equip, per als processos col·laboratius i per a la creació i construcció de recursos, coneixements i continguts.
 • 2.5.- Netiqueta: estar familiaritzat amb les normes de conducta en interaccions en línia o virtuals, estar conscienciat pel que fa a la diversitat cultural, ser capaç de protegir-se a si mateix i a altres de possibles perills en línia (com ara el ciberassetjament), desenvolupar estratègies actives per a la identificació de les conductes inadequades.
 • 2.6.- Gestió de la identitat digital: Crear, adaptar i gestionar una o diverses identitats digitals, ser capaç de protegir la pròpia reputació digital i de gestionar les dades generades a través dels diversos comptes i aplicacions utilitzats.

3.- Creació de contingut: crear i editar continguts nous (textos, imatges, vídeos…), integrar i reelaborar coneixements i continguts previs, realitzar produccions artístiques, continguts multimèdia i programació informàtica, saber aplicar els drets de propietat intel·lectual i les llicències d’ús.

 • 3.1.- Desenvolupament de continguts: crear continguts en diferents formats, on s’inclouran continguts multimèdia, editar i millorar el contingut de creació pròpia o aliena, expressar-se creativament a través dels mitjans digitals i de les tecnologies.
 • 3.2.- Integració i reelaboració: modificar, perfeccionar i combinar els recursos existents per a crear contingut i coneixement nou, original i rellevant.
 • 3.3.- Drets d’autor i llicències: entendre com s’apliquen els drets d’autor i les llicències a la informació i els continguts digitals.
 • 3.4.- Programació: realitzar modificacions en programes informàtics, aplicacions, configuracions, programes, dispositius, entendre els principis de la programació, comprendre què hi ha darrere d’un programa.

4.- Seguretat: protecció personal, protecció de dades, protecció de la identitat digital, ús de seguretat, ús segur i sostenible.

 • 4.1.- Protecció de dispositius: protegir els dispositius propis i comprendre els riscos i amenaces en xarxa, conéixer mesures de protecció i seguretat.
 • 4.2.- Protecció de dades personals i identitat digital: entendre els termes habituals d’ús dels programes i serveis digitals, protegir activament les dades personals, respectar la privacitat dels altres, protegir-se a si mateix d’amenaces, fraus i ciberassetjament.
 • 4-3.- Protecció de la salut: evitar riscos per a la salut relacionats amb l’ús de la tecnologia quant a amenaça per a la integritat física i el benestar psicològic.

4.4.- Protecció de l’entorn: tindre en compte l’impacte de les TIC sobre el medi ambient.

 • 5.- Resolució de problemes: identificar necessitats i recursos digitals, prendre decisions a l’hora de triar la ferramenta digital apropiada, d’acord amb la finalitat o necessitat, resoldre problemes conceptuals a través de mitjans digitals, resoldre problemes tècnics, ús creatiu de la tecnologia, actualitzar la competència pròpia i la d’altres.
 • 5.1.- Resolució de problemes tècnics: Identificar possibles problemes tècnics i resoldre’ls (des de la solució de problemes bàsics fins a la solució de problemes més complexos).
 • 5.2.- Identificació de necessitats i respostes tecnològiques: analitzar les pròpies necessitats en termes tant d’ús de recursos i ferramentes com de desenvolupament competencial, assignar possibles solucions a les necessitats detectades, adaptar les ferramentes a les necessitats personals i avaluar de forma crítica les possibles solucions i les ferramentes digitals.
 • 5.3.- Innovació i ús de la tecnologia de forma creativa: innovar utilitzant la tecnologia, participar activament en produccions col·laboratives multimèdia i digitals, expressar-se de forma creativa a través de mitjans digitals i de tecnologies, generar coneixement i resoldre problemes conceptuals amb el suport de ferramentes digitals.
 • 5.4.- Identificació de llacunes en la competència digital: comprendre les necessitats de millora i actualització de la seua competència, recolzar altres en el desenvolupament de la seua competència digital, estar al corrent dels nous desenvolupaments.

Es pot trobar molta més informació de cada una d’aquestes competències, que aglutinades conformen la competència digital, en el document anteriorment citat. Concretament per a cada una d’aquesteses descriuen 3 nivells (Bàsic – Intermedi – Avançat) així com diferents exemples de coneixements, habilitats i actituds.

Autor: Luis López Algaba, Director CRNFP PATERNA – Centre Servef de Formació i autor del blog LuisLopezPuntoCom

Posted in Formació and tagged , , , , , , , .