Oposicions i ocupació pública: tot el que has de saber

Autora: Amalia López Acera, community mànager del SERVEF

Les oposicions són el sistema mitjançant el qual les administracions públiques seleccionen les persones que ocuparan els llocs de treball disponibles en aquestes.

En aquest post anem a intentar donar resposta a alguns dels dubtes més habituals al voltant de les oposicions i del treball en les administracions públiques.

Oposicions

1) Quin tipus d’administracions públiques existeixen?

Podem trobar entre altres les administracions locals (ajuntaments), diputacions, governs autonòmics, universitats, organismes internacionals, etc.

2) Totes les persones que treballen en les administracions públiques tenen la mateixa relació laboral?

No, depén del règim jurídic que determina també la durada d’aquesta relació. Així trobem:

a) Funcionaris. Poden ser de dos tipus:

 • Funcionaris de carrera: els que realitzen les seues funcions de forma permanent.
 • Funcionaris interins: se’ls contracta quan no és possible cobrir els llocs per funcionaris de carrera. La selecció dels funcionaris interins se sol realitzar de les borses de treball que es constitueixen quan els aspirants han aprovat algun exercici d’una oposició o bé els han aprovat però no han obtingut una plaça definitiva.

b) Laborals: són aquelles persones que signen un contracte de treball amb l’administració i es regeixen pel dret laboral. Així mateix hi ha dos tipus de categories:

 • Fix: quan se signa un contracte indefinit.
 • Temporal: pel temps fixat de durada del contracte.

c) Eventual: el personal eventual és aquell que es contracta per a realitzar funcions que requereixen especial confiança, i sol ser el cas per exemple, dels/de les assessors/es. Tant el nomenament com el cessament solen ser lliures i va unit a la permanència en el lloc de la persona que el nomena. Per exemple: un/a alcalde/ssa nomena un/a assessor/a. En el moment que es produïsca el cessament de l’alcalde/essa automàticament es produirà el de l’assessor/a.

3) Quins grups i categories existeixen?

No totes les persones que treballen en l’administració tenen la mateixa categoria professional. La diferència entre els uns i els altres està marcada per la titulació requerida per a accedir a aquest. Així tenim:

a) Grup A: Se subdivideix en:

 • Grup A1: Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Grup A2: Diplomatura universitària, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica

b) Grup B: pendent de regular

c) Grup C: que se subdivideix en

 • C1: Batxillerat, BUP o equivalent
  C2: Graduat Escolar o equivalent

d) Agrupacions professionals

4) Quins tipus d’oposicions hi ha?

Podem trobar principalment tres:
a) Oposició lliure: consisteix en la realització d’una o més proves que poden ser eliminatòries o no. Les proves poden consistir en la realització d’un test, de desenvolupar per escrit o exposat de forma oral un o diversos temes, una entrevista personal, la defensa d’una memòria, proves pràctiques relacionades amb el lloc de treball….

b) Concurs: és la valoració dels mèrits de cadascuna de les persones candidates principalment l’experiència laboral, cursos de formació, coneixements d’idiomes….Els mèrits i la seua qualificació estan fixats en una baremació recollida en les bases i segons la puntuació obtinguda pels/per les aspirants s’obté una classificació que determina el seu accés.

c) Concurs-oposició: és una mescla de les dos anteriors i consisteix generalment en la realització d’una part d’oposició per a després tots aquells aspirants que la superen es presenten a una fase de concurs en la qual es valoraran els mèrits. La suma d’ambdues parts determinarà l’accés o no a la plaça.

d) Borsa de treball: l’objecte de la convocatòria és la constitució d’un llistat de candidats que puguen estar disponibles per a ser cridats segons es necessite incorporar personal en l’administració que convoca. El procés pot consistir en la valoració de mèrits, proves selectives, etc…

5) Procediment general d’oposicions.

Per a dotar-se de personal les administracions públiques solen seguir el següent procediment:

a) Publicar cada any l’Oferta d’Ocupació Pública on es recullen les necessitats específiques de personal que són determinades per les jubilacions del personal, noves necessitats i serveis als quals atendre, etc…

b) Posteriorment es publica en el butlletí oficial corresponent la convocatòria pública de cada especialitat i on es recullen les bases que regularan el procediment. En la convocatòria apareixen entre uns altres:

 • Els requisits per a accedir a cadascuna de la places
 • El tipus de procediment: concurs, concurs oposició…
 • El nombre de places que s’ofereixen
 • El termini de presentació d’instàncies
 • El temari que serà objecte d’examen
 • Així com tots els aspectes referits al procediment com ara composició del tribunal, anunci de les diferents fases, etc.

c) Una vegada s’obri el període d’instàncies haurem de completar la sol·licitud i abonar les taxes corresponents per a poder optar a aquest.

d) Una vegada tancat el termini es publica un llistat provisional d’admesos i s’obri un termini de 10 dies per a presentar al·legacions o esmenar errors.

i) Es fixa la data de les diferents convocatòries i el desenvolupament del procediment segons és establit en la convocatòria.

6) On puc consultar les convocatòries?

Pots accedir directament als diferents butlletins oficials o a les pàgines de les mateixes administracions públiques. Això no obstant, suposa un gran esforç ja que hi ha un enorme nombre d’administracions que hauríem de consultar diàriament per a veure si han tret o no convocatòries.

Per a facilitar aquesta tasca existeixen dos cercadors des d’on podem consultar totes les convocatòries d’ocupació pública que es van publicant, i que són fiables ja que pertanyen a dues administracions públiques. Són:

 • Cercador d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana. Des d’ací podem localitzar tots els procediments cercant per administració pública convocant, tipus de titulació, si el procediment està obert o tancat…. Una vegada seleccionada la convocatòria podem accedir a la informació disponible sobre el mateix referent a procediment, publicació de bases, enllaç a documents… També podem subscriure’ns al sistema d’alertes perquè ens remeten per correu electrònic les convocatòries que es vagen publicant.
 • Butlletí d’ocupació pública del Govern d’Espanya. Setmanalment elaboren un butlletí en format pdf a què podem subscriure’ns i en què es publiquen les noves convocatòria d’ocupació pública i aquelles que estan encara en vigor.
Posted in Orientació.