Les qualificacions professionals del sector de la fusta

Autor: Luis López Algaba, Director del Centre SERVEF de Formació de Paterna i Centre de Referència Nacional

Les qualificacions professionals són “el conjunt de competències professionals amb significació per a l’ocupació que poden ser adquirides per mitjà de formació modular o altres tipus de formació i a través de l’experiència laboral”. S’acrediten per mitjà de títols de formació professional (FP del Sistema Educatiu) i certificats de professionalitat (FP per a l’Ocupació) .

Fusta

Dit amb altres paraules és la competència professional que posseïx una persona oficialment reconeguda, entenent la competència professional com “el conjunt de coneixements i capacitats que permeten l’exercici de l’activitat professional d’acord amb les exigències de la producció i de l’ocupació”. Les 664 qualificacions actualment existents constituïxen el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, estructurat en 26 famílies professionals que, al seu torn, se subdividixen en àrees professionals.

Dins de la família professional de fusta, moble i suro existixen 18 qualificacions professionals, estructurades en 3 àrees professionals:

 

Transformació de fusta i suro

 

Instal·lació i moblament

Producció de fusteria i moble

És objecte d‘aquest article descriure les 5 qualificacions que es troben enquadrades en l’àrea professional d’instal·lació i moblament:

 

madera SERVEF

INSTAL·LACIÓ DE MOBLES

 • Nivell 2

 • Competència general: Instal·lar mobiliari modular i a mida, planificant els treballs i realitzant les operacions de muntatge, ajust i acabat en el lloc d’ubicació amb la qualitat requerida en condicions de seguretat, salut laboral i protecció ambiental.
 • Unitats de competència:
  • Planificar la instal·lació, recull de materials, màquines i ferramentes.
  • ompondre i fixar el mobiliari i realitzar les instal·lacions complementàries.
  • Comprovar el funcionament i realitzar les operacions d’ajust i acabat.
 • Qualificació professional: RD 295/2004 actualitzada per Ordre PRE/2049/2015.
 • Guia d’evidències de competència. .

 • Qüestionaris d’autoavaluació. .

 • Certificat de professionalitat: RD 1968/2008 modificat per RD 989/2013.
 • Fitxa resum .
 

madera SERVEF

INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS DE FUSTERIA

 • Nivell 2
 • Competència general: Realitzar les operacions de planificació, muntatge, ajust i acabat de les instal·lacions d’elements de fusteria, aconseguint la qualitat requerida, en les condicions de seguretat, de salut laboral i de medi ambient adequades.
 

madera SERVEF

MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE CONSTRUCCIONS DE FUSTA

 • Nivell 2

 • Competència general: Realitzar les operacions d’instal·lació, muntatge, ajust i acabat de construccions d’entramat lleuger, pesat, de gran escairada, troncs, fusta laminada i sistemes emplafonats, en condicions de seguretat i salut laboral

 • Unitats de competencia:

  • Interpretar documentació tècnica, preparar equips i rebre el material per a construccions de fusta.
  • Disposar dels recursos humans, tècnics i les instal·lacions complementàries en les distintes fases del muntatge de construccions de fusta.
  • Realitzar els processos de muntatge i instal·lació de construccions de fusta.
  • Controlar a nivell bàsic riscos en construcció.
  • Efectuar l’aplicació de productes d’acabat superficial amb mitjans mecanicomanuals en fusteria i moble.
 • Qualificació professional: RD 1958/2009.

 • Guia d’evidències de competència.

 • Qüestionaris d’autoavaluació. .

 • Certificat de professionalitat: RD 1532/2011.
 • Fitxa resum.
 

madera SERVEF

PROJECTES DE FUSTERIA I MOBLE

 

madera SERVEF

PROJECTES D’INSTAL·LACIÓ I MOBLAMENT

 • Nivell 3

 • Competència general: Definir i desenvolupar projectes de moblament i instal·lació de fusteria i moble en habitatges i locals públics, en què s’inclouen la supervisió de la instal·lació i de les operacions necessàries per a això, aconseguint la qualitat requerida, en les condicions de seguretat, de salut laboral i de medi ambient adequades.

 • Unitats de competencia:

  • Desenvolupar projectes d’instal·lació de fusteria i moblament en habitatges, establiments comercials, espais expositius i públics.
  • Supervisar l’aprovisionament i fabricació d’elements per a la instal·lació de fusteria i mobiliari.
  • Coordinar i supervisar el muntatge d’instal·lacions de fusteria i mobiliari.
 • Qualificació professional: RD 1958/2009.

 • Guia d’evidències de competència.

 • Qüestionaris d’autoavaluació. .

 • Certificat de professionalitat: RD 1532/2011.
 • Fitxa resum .

Posted in Formació.